VERKOOPSVOORWAARDEN


1.1 Factuur betaalbaar binnen de opgegeven datum.

1.2 Bij niet betaling binnen gestelde termijn, wordt een schadebeding aangerekend van 12,5% met een minimum van 250,00 euro. Tevens is een intrest verschuldigd gelijk aan het wettelijk tarief geldig op moment van ingebrekestelling.

1.3 Tot volledige betaling van verschuldigd bedrag blijven alle geleverde goederen eigendom van de firma VANTOTEC BVBA.

1.4 Bij aanrekening van de BTW voet aan 6% dient de klant het attest hem toegezonden, waarin er bevestigt wordt dat de woning aan de gestelde voorwaarden voldoet, teruggezonden worden aan comparant. Bij niet terugzenden van dit attest 6%, blijft de klant gehouden tot betaling van het verschil met alsdan geldende BTW voet.

1.5 Bij betwisting van factuur dient dit aangetekend of bij deurwaardersexploot gemeld te worden aan uitvoerder, dit binnen de 3 dagen na ontvangst van factuur.

1.6 Indien er schade wordt vastgesteld door klant aan de geleverde/geïnstalleerde goederen, dient dit binnen de 3 dagen gemeld op een wettige manier.

1.7 Gelieve bij betaling de OGM mededeling te vermelden op de overschrijving.

1.8 De klant verklaard hierbij ouder te zijn dan 18jaar.

1.9 Indien één der voorgaande artikelen strijdig wordt /is met de bestaande of toekomstige wetgeving heeft dit geenzins de nietigheid van deze verkoopsvoorwaarden tot gevolg. Enkel het desbetreffende artikel wordt dan als niet bestaande beschouwd.

1.10 De keuring wordt pas geregeldt als alle voorafgaande tussentijdse facturen betaald zijn.

1.11 Het keuringsverslag van het keuringsorganisme wordt pas opgestuurd na ontvangst betaling van de factuur met betrekking op de keuring.

1.12 Deze voorwaarden kunnen niet tegen de VANTOTEC BVBA gebruikt worden tenzij anders beschreven.

1.13 Bij een regie werk zal er een afgesproken voorschot gevraagd worden voor aanvang van de uit te voeren werken.

1.14 Bij storingen wordt er een forfait aangerekend van 1 werk uur. Dit ongeacht de depannage. Bijkomstige werktijden worden per gestart kwartier bij geteld.

 

 

OFFERTE VOORWAARDEN

2.1 Een opgestelde offerte is 30 dagen geldig na opgestelde datum.

2.2 Indien de klant zelf wenst enkele werken uit te voeren, dan wordt er telkens op het einde van de week van een levering van materialen een tussentijdse factuur opgesteld.

2.3 Bij een akkoord van offerte worden de voorwaarden voorgelezen, aanvaard en ondertekend door de klant.

2.4 Bij verbreking van de overeenkomst door klant, of indien de werken door toedoen van klant niet kunnen uitgevoerd worden zal een schadevergoeding van 20% verschuldigd zijn met een minimum van 300,00 EURO exclusief BTW op de totale bestelling/offerte.

2.5 Bij aanvang van de werken kan een afgesproken voorschot gevraagd worden.

2.6 In al onze prijzen die opgegeven zijn zit er eveneens de kost verekend voor onze veiligheidsdocumenten. ( Bvb. VG-plan, risico analise per dag en per opdracht en indien nodig PID-dossier)